Notariusz

Izabela Gasin

Usługi

Notariusz dokonuje następujących czynności:
- sporządza akty notarialne, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron;

- sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

- sporządza poświadczenia, doręcza oświadczenia;

- spisuje protokoły;

- sporządza protesty weksli i czeków;

- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

- sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

- sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;

- sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.